Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.Π.Δ. 394/3-12-2001

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016 16:33 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1 Ο και 53 παρ. 1 του Ν.1481/1984 "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης” (Α' 152).
Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του N.28O:J/2000 "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά­ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ­λες διατάξεις” (Α 41).
Τις διατάξεις του Ν.1157/1981 "Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου πε­ρί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει Υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων αυτής” (Α 126).
Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 "Κυ­βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27του Ν.2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. α' του Ν. 2469/1997 (Α' 38).
Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 14867 Φ. 012.5/57 από 27.11.1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης "Για την καθιέρωση πεν­θήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.. ..” (8'719).
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια­τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι­κού Προϋπολογισμού.
Την υπ' αριθμ. 625/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλί­ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού
1. Ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 18 N.2800/2000) , ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και την Υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη ε­βδομάδα εργασίας, είναι ο ακόλουθος:
α. Οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας. Το ωράριο αυτό, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανά­γκες κάθε Υπηρεσίας, δύναται να κατανέμεται σε πρωινή ή απογευματινή αλλαγή'(βάρδια) ή συνεχές ωράριο εναλ­λασσόμενων αλλαγών, μέσα στα προβλεπόμενα όρια ερ­γασίας κάθε ημέρα.
β. Τριάντα δύο ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης, όπως σκοποί αστυνομικών κατα­στημάτων ή κρατητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, εξερευνη­τές, οδηγοί και πληρώματα περιπολικών, γερανοφόρων, ανακριτικών και άλλων αυτοκινήτων, επόπτες σκοπών, α­ξιωματικοί επιθεώρησης και υπηρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειριστές τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτη­λεφωνικών κέντρων (Α/Τ) και τηλετύπων. Επίσης, για ό­σους διατίθενται σε υπηρεσία περιπολίας, αστυνομικής ε­πέμβασης, αστυνομικών ελέγχων, συνοδειών, δικαστη­ρίων, σηματοδότη ση ς και κάθε άλλη σχετική υπηρεσία, που αφορά την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
γ. Τριάντα ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσι­κλετιστή τάξης ή ασφάλειας ή τροχαίας και ακίνητου σκο­πού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης, σε αλλαγές 6ωρης βά­σης.
δ. Οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπη­ρεσιών για τους διευθυντές, διοικητές και προϊστάμενους των υπηρεσιών,
2. Οι ώρες εργασίας που προβλέπονται στην προηγού­μενη παράγραφο του παρόντος άρθρου κατανέμονται συνεχόμενες στις πέντε εργάσιμες ημέρες. Ο διοικητής κάθε υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγού­μενης παραγράφου και ανάλογα με τις υφιστάμενες υπη­ρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας του, καθορίζει και τα συστήματα εργασίας. Στις Υπηρε­σίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσό­μενων αλλαγών, η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κα­τά περίπτωση, με τη χορήγηση στο αστυνομικό προσωπι­κό μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων, κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές του συστήματος εργασίας.
3. Κατ' εξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο προσωπικό της Ελληνικής Α­στυνομίας δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή ερ­γασίας και πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, σύμ­φωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υ­πηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. Ο συνολικός εβδομα­διαίος χρόνος εργασίας, στην περίπτωση αυτή, είναι, κατ' ανώτατο όριο, σαράντα δύο ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) και (δ), σαράντα ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (β) και τριάντα έξι ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το προσωπικό μπορεί να διατίθεται σε υπηρεσία και την Κυριακή, έβδομη ημέρα εργασίας, καθώς και άλλη ημέρα αργίας. Στις περιπτώσεις αυτές αφήνεται ελεύθερο υπηρεσίας, για ανάπαυση (ρεπό) άλλη ημέρα της εβδομάδας με κυ­λιόμενη σειρά, όταν είναι δυνατή η τήρησή της. Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεω­τική εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ημερησίων αναπαύσεων σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ημερήσιες αναπαύσεις χορη­γούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερήσιας ανάπαυσης. Σε περίπτωση υποχρεωτικής παροχής εργασίας την έ­κτη και έβδομη ημέρα εργασίας έναντι καταβολής δύο α­ποζημιώσεων και χορήγησης δύο ημερών ανάπαυσης ε­ντός του ιδίου δεκαπενθημέρου, ο αστυνομικός διατίθε­ται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας εντός του24ωρου που ακολουθεί τη λήξη των δύο συνεχόμενων η­μερησίων αναπαύσεων. Το αστυνομικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι ημερήσιες αναπαύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, μετά το πέρας του δεκαπενθημέ­ρου, κάνει, αυτοδικαίως, χρήση των οφειλόμενων ημερη­σίων αναπαύσεων, κατόπιν αναφοράς-γνωστοποίησης που υποβάλλει αμέσως στην Υπηρεσία του, για συγκεκρι­μένες ημέρες τις οποίες ο διοικητής δύναται να διαφορο­ποιεί εντός της ιδίας εβδομάδας που υποβλήθηκε η ανα­φορά, εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υ­πηρεσιακές ανάγκες. Οι διευθυντές, διοικητές και προϊστάμενοι των Υπηρε­σιών κάνουν χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης αφού ανα­φέρουν στον άμεσο προϊστάμενο τους, ο οποίος δύναται να διατάξει την αναβολή λήψης αυτής μόνον όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλε­πτων υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν και την Υπηρε­σία που προΐσταται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος κάνει χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης το αρ­γότερο εντός εβδομάδας από την άρση του κωλύματος και σε ημέρα της επιλογής του, κατόπιν ενημέρωσης του άμεσου προϊσταμένου του.
4. Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχι­σθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργα­σίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαι­τείται. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαί­ας, δύναται να επιβάλλεται πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με διαταγή του διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκρι­ση της αμέσως προϊσταμένης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προ­βαλλόμενων λόγων. Επίσης πρόσθετη εργασία δύναται να επιβληθεί όταν το αστυνομικό προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια­τάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζε­ται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.
5. Για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε Αστυ­νομικούς Σταθμούς ισχύει το ωράριο εργασίας που προ­βλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί των οποί­ων η παρούσα δύναμη του προσωπικού δεν επαρκεί για τη λειτουργία τους όλο το 24ωρο, λειτουργούν μόνο τις ώ­ρες που ορίζονται με διαταγή του διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης.
6. Ο χρόνος εργασίας των γυναικών αστυνομικών, που είναι μητέρες, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν, περιορίζεται κατά δύο ώρες την ημέρα αν έχουν παιδιά μέχρι δύο ετών και κατά μία ώρα αν έχουν παιδιά από δύο μέχρι τεσσάρων ετών. Αντί της χρήσης του μειωμένου ω­ραρίου, οι μητέρες αστυνομικοί δικαιούνται να λάβουν την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες κάθε φορά διατά­ξεις άδεια ανατροφής παιδιού. Αν για τις μητέρες υπαλλήλους ,ου Δημοσίου καθορί­ζεται ευνοϊκότερο ωράριο εφαρμόζεται και στις μητέρες αστυνομικούς.
7. Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 394/2001

Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του π.δ. 394/2001 (Α' 274), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν».


8. Όλες οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτε­λούνται από το αστυνομικό προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, και τα χρονικά τους όρια καταγράφο­νται στο βιβλίο υπηρεσίας, που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε Υπηρεσία, με μέριμνα και ευθύνη του διοικητή, Οι ε­κτός έδρας υπηρεσίες καταχωρούνται και με την ώρα α­ναχώρησης και επανόδου,
Άρθρο 2
Έννοια όρων

1. Υπηρεσία πέραν του πενθημέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογια­κά στο Σάββατο ή την Κυριακή.
2. Υπηρεσία κατά την ημέρα αργίας νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στην ημέρα της αργίας.
3. Νυκτερινή υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία που εκτε­λείται μεταξύ της 22.00 νυκτερινής ώρας και της 06.00 πρωινής ώρας. Η νυκτερινή αλλαγή (βάρδια) θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής.
4. Επιφυλακή είναι η κατάσταση του προσωπικού που βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Υπηρεσία του για την άμε­ση ανάληψη υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη. Ο χρόνος επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.
5. Η ημερήσια ανάπαυση αρχίζει από την 06.00 ώρα της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της υπηρεσίας του αστυνομικού προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες. Το αστυνομικό προσωπικό που κάνει χρήση ημερή­σιας ανάπαυσης απουσιάζει νόμιμα και η αδυναμία έγκαι­ρης επιστροφής στην Υπηρεσία του για λόγους ανωτέρας βίας δεν θεωρείται υπέρβαση της ημερήσιας ανάπαυσης και εφαρμόζονται ανoλoγικά οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.27/1986 (Φ.Ε.Κ.-11/Α). Η ημερήσια ανάπαυση δεν ανακαλείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ.27/1986 (Φ.Ε.Κ.-11/Α).
Άρθρο 3

Δικαιώματα και υποχρεώσεις αστυνομικού προσωπικού
1. Το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγ­μένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δε­καέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα, από τη λήξη αυτής, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος δια­τάγματος.
2. Η διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρε­σία δύο αλλαγών στο ίδιο ημερολογιακό 24ωρο, δεν επι­τρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρό­ντος διατάγματος.
3. Το αστυνομικό προσωπικό, κατά το χρόνο που δεν έ­χει διατεθεί σε υπηρεσία:
α. Ενημερώνει τους αρμόδιους της Υπηρεσίας του για τον τόπο και τρόπο ανεύρεσή ς του σε περίπτωση ανά­γκης, όταν απομακρύνεται από την έδρα της Υπηρεσίας του.
β. Σπεύδει στην Υπηρεσία του, όταν αντιληφθεί ότι υ­πάρχουν έκτακτα γεγονότα ή άλλα περιστατικά που επι­βάλλουν την παρουσία του.
γ. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίmωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβα­σή του (άρθρο 9 παρ. 2 Ν.280ΟΙ2000, Φ.Ε.Κ. 41/Α).
δ. Παρέχει τη συνδρομή του στους αστυνομικούς όταν αυτή θεωρείται αναγκαία.
ε. Συμμετέχει στις συγκεντρώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας του, που γίνονται όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά την κρίση του διοικητή αυτής. Ο χρόνος συμ­μετοχής στις εν λόγω συγκεντρώσεις δεν προσμετράτε στο συνολικό χρόνο εργασίας.
στ. Λαμβάνει, με προσωπική του ευθύνη, γνώση της υ­πηρεσίας που διατίθεται την επόμενη ημέρα.
Άρθρο 4
Χρόνος εργασίας και υποχρεώσεις πολιτικού προσωπικού
1. Το πολιτικό προσωπικό (άρθρο 18 Ν. 2800/2000) προ­σέρχεται στην Υπηρεσία του και αναχωρεί σύμφωνα με το ωράριο εργασίας που ακολουθεί.
2. Το πολιτικό προσωπικό ακολουθεί το ωράριο εργα­σίας που ισχύει κάθε φορά για τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
3. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, το πολιτικό προσωπικό, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Α­στυνομικών Υπηρεσιών ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της παρεχόμενης α­στυνομικής εργασίας:
α. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών που υπηρετεί, όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι απα­ραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των Υπηρε­σιών αυτών.
β. Δύναται να καλείται για υπηρεσία της αρμοδιότητάς του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, καθώς και την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά την κρίση του προϊστάμενου ή διοικητή ή διευθυντή της Υπηρεσίας του, ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης αυτού Υπηρεσίας.
γ. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίm. α' της παραγρ. 1, καθώς και του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, έχουν εφαρμογή και για το πολιτικό προσωπικό των Υπη­ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 5
Χρόνος εργασίας επί θητεία συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών
Οι επί θητεία συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί (άρθρο 18 Ν.2800/2000) ακολουθούν το ωράριο εργα­σίας που ισχύει κάθε φορά, για το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί τις υπηρεσίες της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος και έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Άρθρο 6 Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 28/19R6 (Φ.Ε.Κ.11/Α).
Άρθρο 7.
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη­μοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα. 28 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/7c8b24e941e631bcb420681ee838caa1.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», η οποία
cache/resized/6f3ca76d38c600652897d216f1553c5e.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον Διευθυντή Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης,
cache/resized/0b4b5f2b0b56dda9b72db0c7f0d822ea.jpg
Ντράπηκε μέχρι και η ντροπή... Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο θάνατος των ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ και
cache/resized/d38d4f19403de5db0a2fb9edf70faa18.jpg
Παρέμβαση για τα θέματα της εγκληματικότητας και των «χίλιων» προβλημάτων, που όπως αναφέρει
cache/resized/73933ecb3ebfd7b1dd1ffc03b068a9f8.jpg
Διάλυση βάρεσε το Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης!! Παρά τις όποιες ενέργειες της Ένωσης, η
cache/resized/ca6524e44667d5e50053bca9b76b84a5.jpg
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν τον
cache/resized/3ea005ab50c4d12857ae99991a5dbb6e.jpg
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Ένωση Αστυνομικών
cache/resized/5e8be3a5df566eadc822622f3a6c64a6.jpg
Αίτημα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, μέσω ΠΟΑΣΥ, για είσοδο των

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...