Όλο το ΦΕΚ με την απόφαση για τις κρατήσεις και τα εφάπαξ των αστυνομικών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' - 4603) η Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α με την οποία τροποποιούνται οι καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΑΣΑ. Ειδικότερα,


τροποποιείται αναδρομικά από 01-01-2017, τόσο ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, όσο και οι ασφαλιστικές κρατήσεις των ένστολων ασφαλισμένων του προαναφερόμενου Ταμείου.
Όπως επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) η ως άνω τροποποίηση μειώνει για πρώτη φορά το ποσοστό των ασφαλιστικών κρατήσεων, χωρίς να επηρεάζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου, καθώς και το ύψος του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος, ενώ στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται ελάχιστη αύξηση ασφαλιστικών εισφορών υπάρχει ανάλογη αύξηση και στις παροχές.

 

 

 

Διαβάστε το πλήρες κείμενο και κατεβάστε το ΦΕΚ της : Υ.Α.ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α - ΦΕΚ 4603/Β/28-12-2017


Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α - ΦΕΚ 4603/Β/28-12-2017
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, καθώς και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.),
του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α
ΦΕΚ 4603/Β/28-12-2017
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, καθώς και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 95 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4239/2014 (ΦΕΚ 43 τ.Α’),
β) του άρθρου 43 παρ. 1. Β του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 τ.Α’),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
δ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),
ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210),
στ) την υπ’ αριθ. Υ186 από 10-11-2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα». (Β’ 3671).
2. του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4472/2017 (Α’ 74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
3. Τις από 25 Οκτωβρίου 2017 εκπονηθείσες Αναλογιστικές Μελέτες για τους Τομείς Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
4. Τα υπ’ αριθ. 41/1 από 20.11.2017 και 42/4 από 22.11.2017 πρακτικά - αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,
5. Το γεγονός, ότι με τις κατωτέρω προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των Προϋπολογισμών των Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. ούτε τοιαύτη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Τ.Π.Υ.Α.Π.) ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Άρθρο 1
Δικαιούχοι εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος
α. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), που εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συνταξιοδοτήσεως ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στους παραπάνω Τομείς, λαμβάνουν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύστερα από αίτηση τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων.
β. Για τη χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απονομή κύριας σύνταξης στον δικαιούχο ή προκαταβολής αυτής, εκτός των περιπτώσεων συμπλήρωσης 35 ετών ασφάλισης στους Τομείς. Από την πράξη απονομής της προκαταβολής σύνταξης θα πρέπει να προκύπτει ρητά η ουσιαστική κρίση περί συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
γ. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα χορηγείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 β του άρθρου 35 του ν. 4387/2016. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απονομή κύριας σύνταξης στους δικαιούχους ή έναντι αυτής.

Άρθρο 2
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, για το χρόνο της ασφαλιστικής τους σχέσης έως την 31-12-2014
Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, ή όσων συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στον Τομέα, και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης τους σε αυτόν και μέχρι την 31-12-2014, προκύπτει ως εξής:
Ι. Για μετόχους που εντάσσονται στην κατηγορία Α’ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το γινόμενο του αθροίσματος του βασικού μισθού, που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους και της αριθμητικής σταθεράς 317€, επί τον συντελεστή 0,93, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = (Β.Μ. + 317€) x 0,93 x Έτη Ασφάλισης (έως 31-12-2014)
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).
II. Για μετόχους που εντάσσονται στις κατηγορίες Β’, Γ’ και Δ’ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το γινόμενο του αθροίσματος του βασικού μισθού, που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους και της αριθμητικής σταθεράς 317€, επί τον συντελεστή 0,95, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = (Β.Μ. + 317€) x 0,95 x Έτη Ασφάλισης (έως 31-12-2014)
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).

Άρθρο 3
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, για το χρόνο της ασφαλιστικής τους σχέσης έως την 31-12-2014.
Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ένστολων ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, ή όσων συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στον Τομέα, και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης τους και μέχρι 31-12-2014, προκύπτει ως εξής:
Ι. Για μετόχους που εντάσσονται στην κατηγορία Α’ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το γινόμενο του βασικού μισθού που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους, επί τον συντελεστή 0,55, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Β.Μ. x 0,55 x Έτη Aσφάλισης (έως 31-12-2014)
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).
II. Για μετόχους που εντάσσονται στις κατηγορίες Β’, Γ’ και Δ’ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το γινόμενο του βασικού μισθού που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους, επί τον συντελεστή 0,60, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Β.Μ. x 0,60 x Έτη Aσφάλισης (έως 31-12-2014)
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).

Άρθρο 4
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ένστολων ασφαλισμένων των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά, για το χρόνο της ασφαλιστικής τους σχέσης έως την 31-12-2014
Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των ασφαλισμένων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, ή όσων συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στους ως άνω Τομείς, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης τους και μέχρι την 31-12-2014, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31 -12-2014.
Ως συντάξιμες αποδοχές, νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία της λήξης ασφάλισης πενταετίας, στις οποίες κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του αριθμού εξήντα (60), δηλαδή του αριθμού των μηνών απασχόλησης εντός της χρονικής αυτής περιόδου, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών x 68% x Έτη Ασφάλισης (έως 31-12-2014)
(Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών = Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία της λήξης ασφάλισης πενταετίας, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές κρατήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017).

Άρθρο 5
Τακτικές εισφορές ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.
α. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για τους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), διενεργείται επί του βασικού μισθού και της αριθμητικής σταθεράς 317€ σε ποσοστό 8%, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
β. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για τους ένστολους μετόχους του ΤΠ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), διενεργείται επί του βασικού μισθού σε ποσοστό 5%, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
γ. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για τους ένστολους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Α., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι), διενεργείται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών, πλην της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 155 του ν. 4472/2017, σε ποσοστό 5%, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
δ. Σε κάθε αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4472/2017, θα διενεργείται μία κράτηση επί της προκύπτουσας διαφοράς του βασικού μισθού και θα παρακρατείται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
ε. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και κάθε άλλος φορέας εκκαθάρισης μισθοδοσίας μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ. Ε.Α. Π.Α.Σ.Α., μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 6
Αναγνώριση χρόνου φοίτησης
α. Στους μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., η αναγνώριση χρόνου φοίτησης στις Σχολές πρώην Χωροφυλακής, πρώην Αστυνομίας Πόλεων και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το έτος 1995, υλοποιείται προαιρετικά με την απόδοση της προβλεπόμενης εισφοράς, υπέρ των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., αντίστοιχα. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης καθορίζεται επί των λαμβανομένων κατά την ημερομηνία της αίτησης, τακτικών αποδοχών των ενδιαφερομένων, στις οποίες υπολογίζονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές κρατήσεις και με το ισχύον κατά την ημερομηνία αυτή ποσοστό κράτησης. Το υπολογιζόμενο ποσό δύναται να εξοφλείται εφάπαξ ή και μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε κάθε περίπτωση δεν απονέμεται το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα πριν την ολοσχερή εξόφληση του άνω ποσού.
β. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους εν ενεργεία ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)

Άρθρο 7
Δικαιούχοι εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος.
α. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), που εξέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και εφόσον δικαιώνονται κύριας σύνταξης ή προκαταβολής αυτής και έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη ασφάλισης στον Τομέα, λαμβάνουν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύστερα από αίτηση τους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις.
Εφόσον για τη χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος γίνει χρήση της απόφασης προκαταβολής κύριας σύνταξης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι στην πράξη απονομής αυτής, να προκύπτει ρητά η ουσιαστική κρίση περί συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
β. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα χορηγείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 β του άρθρου 35 του ν. 4387/2016. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απονομή κύριας σύνταξης στους δικαιούχους ή έναντι αυτής.

Άρθρο 8
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, για το χρόνο της ασφαλιστικής τους σχέσης έως την 31-12-2014.
Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που λαμβάνουν οι ένστολοι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), οι οποίοι έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του αθροίσματος του μέσου μηνιαίου βασικού μισθού των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών μέχρι την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους και της οικογενειακής σταθεράς, επί τα έτη ασφάλισης έως την 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = (Μέσος Όρος Β.Μ. τελευταίου 12μήνου + Οικ. Σταθ.) x 65% x Ε.Α. (έως 31-12-2014)
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός, Οικ. Σταθ. = Οικογενειακή Σταθερά, Ε.Α. = Έτη Ασφάλισης)
Η οικογενειακή σταθερά ορίζεται στο ποσό των 70,00 ευρώ και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, με την προϋπόθεση να έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενες κρατήσεις επί της οικογενειακής παροχής, για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Άρθρο 9
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά, για το χρόνο της ασφαλιστικής τους σχέσης έως την 31-12-2014.
Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης τους μέχρι την 31.12.2014, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του μέσου όρου των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών που λάμβανε ο ασφαλισμένος τα τελευταία πέντε (5) έτη έως την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014 (στις συντάξιμες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017), ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών x 65% x Έτη Ασφάλισης (έως 31-12-2014)
(Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών = Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας μέχρι την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές κρατήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017).

Άρθρο 10
Μόνιμη ή πολεμική διαθεσιμότητα
α. Ασφαλισμένοι του Τ.Π.Υ.Π.Σ., οι οποίοι δεν δικαιώνονται κύριας σύνταξης, επειδή τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84) και του ν. 875/1979 (Α΄ 50), όταν συμπληρώσουν είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στον Τομέα, ή καταληφθούν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, δύνανται ύστερα από αίτηση τους να λάβουν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για το χρονικό διάστημα ασφάλισης από ενάρξεως αυτής, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για τον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος μέχρι την 31-12-2014, λαμβάνονται υπόψη τα μισθολογικά δεδομένα που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία για τη χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος επέχει θέση ημερομηνίας διαγραφής.
β. Με την υποβολή της αίτησης, που κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και στο Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης αυτής, διακόπτεται οριστικά η μετοχική σχέση των ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής και παύει για αυτούς κάθε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
γ. Οι ασφαλισμένοι που λαμβάνουν το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με τον προαναφερόμενο τρόπο του παρόντος άρθρου, αποστερούνται κάθε δικαιώματος χορήγησης συμπληρωματικού, συμψηφιστικού ή πρόσθετου ομοίου από τον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Άρθρο 11
Τακτικές εισφορές ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ.
α. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για τους ένστολους ασφαλισμένους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), διενεργείται επί του βασικού μισθού και της οικογενειακής παροχής σε ποσοστό 4,5%, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
β. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για τους ένστολους ασφαλισμένους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι), διενεργείται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών, πλην της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 155 του ν. 4472/2017, σε ποσοστό 4%, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
γ. Η προβλεπόμενη κράτηση της διαφοράς του βασικού μισθού ενός μηνός λόγω προαγωγής, απονομής μισθού ανωτέρου βαθμού ή οικονομικής διαβάθμισης ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ. (παρ. γ’ του άρθρου 8 του Ν.Δ. 2492/1953), διενεργείται σε κάθε αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου, στο οποίο εντάσσεται κάθε φορά ο υπάλληλος, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
δ. Το Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και κάθε φορέας εκκαθάρισης μισθοδοσίας ασφαλισμένων του Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Κοινές διατάξεις.

Άρθρο 12
Επιστροφή εισφορών
Για την επιστροφή εισφορών, σε ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και το Πυροσβεστικό Σώμα αντίστοιχα, οι οποίοι δεν δικαιούνται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 13
Χρόνος απόδοσης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος
α. Η καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, στους ασφαλισμένους των Τομέων Τ. Π. ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αντίστοιχα, υλοποιείται εντός ενδεικτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πλήρωση του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
β. Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., όταν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, ο χρόνος απόδοσης του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους δικαιούχους δύναται να παραταθεί κατά έξι (6) μήνες επιπλέον.
γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 14
Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης
α. Σχετικά με το χρόνο ασφάλισης των μετόχων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για τον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, λαμβάνεται υπόψιν όλος ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
β. Επιπλέον χρόνος πλήρους έτους ασφάλισης, υπολογίζεται σε ακέραιους μήνες, συνυπολογιζόμενου του τελευταίου μήνα ως ακέραιου, εφόσον υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

Άρθρο 15
Έκταση εφαρμογής
α. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4472/2017 ήτοι από 1.1.2017.
β. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης που αφορούν στον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, εφαρμόζονται και για τις αιτήσεις μετόχων των Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αντίστοιχα, των οποίων η ασφάλιση λήγει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας και μετά, καθώς επίσης και όσων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας μετόχων των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. συμπληρώνουν τα 35 έτη ασφάλισης στους εν λόγω Τομείς, χωρίς να έχουν λάβει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία εφάπαξ χρηματικό βοήθημα. Δεν έχουν εφαρμογή σε όσους μετόχους έχουν ήδη λάβει το εφάπαξ χρηματικό τους βοήθημα μέχρι την έναρξη ισχύος αυτής.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

 

ΠΗΓΗ: e-nomothesia.gr

www.bloko.gr

 

www

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

THESSpolice

  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags

THESSpolice

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/a3ed9e00d2b22668a7a9c2e098ea75a1.jpg
Εδώ και χρόνια, συγκεκριμένες ημερομηνίες και γεγονότα έχουν συνδεθεί με ταραχές και καταστροφές.
cache/resized/d59a3c2e3cbae4e724088651ba98ac0d.jpg
Η απόφαση με αριθμό 946/2018 δικαιώνει για πρώτη φορά δημοσίους υπαλλήλους του στενού πυρήνα του
cache/resized/e47aea2025fa49faf83b4e562e53edf9.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την αναχρονιστική και ανάρμοστη προσπάθεια
cache/resized/1d152f335765ddbd9e04bf70d289ab10.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον νέο Διευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης,
cache/resized/2c2a11a237e0087ea7ee8e404dc05d2f.jpg
Οι φονικές πυρκαγιές στην Αττική και η αποσταθεροποίηση του περιβάλλοντος έδωσαν το στίγμα τους με
cache/resized/2f176ca89f132e7067c960b9d0ff1f04.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής
cache/resized/5131ca79b81d88a172d0a2e0567e713b.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συναντήθηκε και συζήτησε με τον νέο Διευθυντή Ασφαλείας
cache/resized/ad4d66d8dc40a337c3a36215714c70d3.jpg
Δύο χθεσινές φωτογραφίες δύο διαφορετικοί κόσμοι και αντιλήψεις που συγκρούονται καθημερινά Η

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...